Versió web / Versión web / Web Version
Galeria Marc Domenech  

MAGDA BOLUMAR CHERTÓ
Representada per la Galeria Marc Domènech


Magda Bolumar i Moisès Villèlia, Cabrils, 1960


La Galeria Marc Domènech es complau a anunciar la representació en exclusiva de l’obra de l’artista Magda Bolumar Chertó (Caldes d’Estrac, Barcelona, 1936).

 

Malgrat haver-se dedicat tota la vida a conrear una pràctica artística extraordinàriament visionària i d’un lirisme profund, delicat i molt variat, a Bolumar sempre se l’ha emmarcada en el context dels artistes informalistes dels anys seixanta. La seva obra, però, també ens descriu una artista especialment interessada a establir confluències entre elements orgànics i constructius desmarcant-se precisament d’aquells artistes de la seva època que trobaven en el gest, en la textura i en l’alteració física del camp pictòric el seu mode d’expressió.

 

L’estil de Magda Bolumar es caracteritza per la presència de formes que semblen evocar un món entre oníric i còsmic. Els seus dibuixos destaquen per l’ús de fines i rítmiques línies traçades sobre fons nebulosos de colors intensos. La seva intenció és establir, a partir d’entramats i estructures geomètriques que aporten ordre i equilibri, unes tensions compositives que arribin a evocar constel·lacions o ramificacions sorgides de la natura. Aquesta manera particular d’organitzar el pla pictòric la trobem tant en els seus papers com en les seves “xarpelleres”, material que no abandona en tota la carrera i que també va ser extensament utilitzat per altres artistes durant la segona meitat del segle xx.

 

Magda Bolumar inicia la seva trajectòria artística entre finals dels anys quaranta i principis dels cinquanta. Connecta amb els membres del grup Dau al Set a mitjan anys cinquanta i coneix l’escultor Moisès Villèlia, amb qui es casa uns anys més tard. Participa en diverses exposicions col·lectives entre Mataró i Barcelona, i en realitza d’individuals al Museu Municipal de Mataró, a la Sala Gaspar de Barcelona o a la galeria Siglo XX de la Fundación Hallo de Quito (Ecuador). Als anys seixanta comencen les seves primeres experiències amb la tela de sac o “xarpellera”. M. Lluïsa Borràs les va descriure en aquests termes:

 

“Les magnífiques ‘xarpelleres’ d’aquesta artista manifesten una imparable alliberació de forces, cerebrals la majoria, que desemboquen en tensions d’ordidura en trama, formes estrellades o paral·lelismes reveladors d’una alliberació intel·lectual, de talent i rigor constructiu”.

 

Magda Bolumar ha mantingut la seva extensa i constant activitat artística pràcticament sempre en el silenci de la seva privacitat. Tot i que als inicis de la seva trajectòria va participar en diverses exposicions, la realitat és que durant més de cinquanta anys el públic general ha tingut molt poques vegades l’oportunitat de veure obra seva. Ara, a l’edat de 82 anys, creiem en la necessitat de donar-li aquella visibilitat que es mereix.

 

Exposició:
“Magda Bolumar. Papers dels anys 60 i 70”
Inauguració: 10 Octubre 2019
www.galeriamarcdomenech.com
www.magdabolumarcherto.es

 
Sense títol, 1960

Sense títol, 1969-70

MAGDA BOLUMAR CHERTÓ
Representada por la Galeria Marc Domènech

 

La Galeria Marc Domènech se complace en anunciar la representación en exclusiva de la obra de la artista Magda Bolumar Chertó (Caldes d’Estrac, Barcelona, 1936).

 

A pesar de haberse dedicado toda la vida a cultivar una práctica artística extraordinariamente visionaria y de un lirismo profundo, delicado y muy variado, a Bolumar siempre se la ha enmarcado en el contexto de los artistas informalistas de los años sesenta. Sin embargo, su obra también nos describe a una artista especialmente interesada en establecer confluencias entre elementos orgánicos y constructivos desmarcándose precisamente de aquellos artistas de su época que encontraban en el gesto, en la textura y en la alteración física del campo pictórico su modo de expresión.

 

El estilo de Magda Bolumar se caracteriza por la presencia de formas que parecen evocar un mundo entre onírico y cósmico. Sus dibujos destacan por el uso de finas y rítmicas líneas trazadas sobre fondos nebulosos de colores intensos. Su intención es establecer, a partir de entramados y estructuras geométricas que aporten orden y equilibrio, unas tensiones compositivas que lleguen a evocar constelaciones o ramificaciones surgidas de la naturaleza. Esta particular manera de organizar el plano pictórico la encontramos tanto en sus papeles como en sus “arpilleras”, material que no abandona en toda su carrera y que también fue extensamente utilizado por otros artistas durante la segunda mitad del siglo xx.

 

Magda Bolumar inicia su trayectoria artística entre finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta. Conecta con los miembros del grupo Dau al Set a mediados de los años cincuenta y conoce al escultor Moisès Villèlia, con quien contrae matrimonio unos años más tarde. Participa en varias exposiciones colectivas entre Mataró y Barcelona, y realiza exposiciones individuales en el Museo Municipal de Mataró, en la Sala Gaspar de Barcelona o en la galería Siglo XX de la Fundación Hallo en Quito (Ecuador). En los años sesenta empiezan sus primeras experiencias con la tela de saco o “arpilleras”. M. Lluïsa Borràs las describió en estos términos:

 

“Las magníficas ‘arpilleras’ de esta artista manifiestan una arrolladora liberación de fuerzas, cerebrales en su mayoría, que desembocan en tensiones de urdimbre en trama, estrellados o paralelismos reveladores de una liberación intelectiva, de ingenio y rigor constructivo”.

 

Magda Bolumar ha mantenido su extensa y constante actividad artística prácticamente siempre en el silencio de su privacidad. Aunque en los inicios de su trayectoria participó en varias exposiciones, la realidad es que durante más de cincuenta años el público general ha tenido en muy pocas ocasiones la oportunidad de ver obra suya. Ahora, a la edad de 82 años, creemos en la necesidad de darle aquella visibilidad que se merece.

 

Exposición:
“Magda Bolumar. Papeles de los años 60 y 70”
Inauguración: 10 Octubre 2019

www.galeriamarcdomenech.com
www.magdabolumarcherto.es

 
Sense títol, 1973 

Sense títol, 1973

MAGDA BOLUMAR CHERTÓ
Represented by Marc Domènech Gallery

 

The Galeria Marc Domènech is pleased to announce the exclusive representation of the work by the artist Magda Bolumar Chertó (Caldes d’Estrac, Barcelona, 1936).

 

Despite having dedicated her entire life to an extraordinarily visionary artistic practice marked by varied, delicate and deep lyricism, Bolumar has always been framed within the context of 1960s’ Informalist artists. However, her work also tells us about an artist who is especially interested in establishing confluences between organic and constructive elements. And that is precisely what distinguishes her from those artists of her time who found their means of expression in gesture, in texture and in physical alteration of the pictorial field.

 

Magda Bolumar’s style is characterized by the presence of forms that seem to evoke a dreamlike, cosmic world. Her drawings stand out for the use of fine rhythmic lines drawn on intensely colorful nebulous backgrounds. Based on grids and geometrical structures that provide order and balance, her intention is to establish compositional tensions that manage to evoke constellations or branches emerging from nature. We can find this particular way of organizing the pictorial plane in both her papers and her “sackcloths”. Indeed, sackcloth was a material that not only she would use throughout her career, but so too would several other artists in the second half of the 20th century.

 

Magda Bolumar began her art career between the late 1940s and early 1950s. She connected with members of the Dau al Set group in the mid-1950s and met the sculptor Moisès Villèlia, who she married a few years later. She took part in several group exhibitions in Mataró and Barcelona, and had several solo exhibitions at the Museu Municipal de Mataró, at the Sala Gaspar in Barcelona and at the Siglo XX gallery in the Fundación Hallo in Quito (Ecuador). In the 1960s, she began to experiment with sackcloths. M. Lluïsa Borràs described them as follows:

 

“The magnificent ‘sackcloths’ by this artist express an overwhelming release of power, mostly of the mind, that leads to tensions of warp in weft, clashes and parallelisms that reveal a freedom of intellect, of ingenuity and of constructive rigour.”

 

Magda Bolumar has kept her extensive and constant artistic activity in the silence of her privacy. Although she took part in several exhibitions at the start of her career, the truth is that, for the past 50 or more years, the general public has had very few opportunities to see her work. Now, at the age of 82, we believe it is necessary to give her the visibility she deserves.

 

Exhibition:
“Magda Bolumar. Papers from the 60s and 70s”
Opening: October, 10th, 2019

www.galeriamarcdomenech.com
www.magdabolumarcherto.es

 
Sense títol, 2012
 

facebook     twitter    facebook

 
 
Galeria Marc Domènech

Ptge Mercader 12, bxs
08008 Barcelona
T: 935 95 14 82
info@galeriamarcdomenech.com

 
Mapa
 

Horari
Dilluns a divendres de
10h. - 14h. i de 16.00h. - 20.00h.

Dissabte amb cita prèvia

 
 
 
 

De Acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos de que los datos que figuran en la presente comunicación están incluidos en un fichero automatizado propiedad de Galeria Marc Domenech. Dichos datos serán utilizados exclusivamente para el envío de comunicaciones que pueden ser de su interés. Asimismo le informamos de que en cualquier momento Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación, dirigiendo una comunicación por escrito e indicando sus datos personales a Galeria Marc Domenech, a la siguiente dirección: Passatge Mercader 12, 08008 Barcelona.

La presente comunicación comercial se envía bajo el amparo de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico. Si desea dejar de recibir comunicación comercial, puede solicitar en cualquier momento que no le sea remitida haciendo click en el siguiente enlace: darte de baja